بیماری های شانه و آرنج

بیماریهای شانه و ارنج با شیوع بسیار زیادی موجب درد و ناراحتی شبانه در گروههای مختلف سنی و ورزشکاران میگردد.

بیماری های دست

انسان به کمک دست میتواند با محیط فیزیکی اطراف ارتباط برقرار نماید لذا بیماری ها و اسیب های ان مانعی برای این تعامل بوده و باعث بروز ناتواتی شدید میگردد.

روش های متداول درمانی

روش های متداول درمان در بیماری ها و اسیب های دست واندام فوقانی به دو گروه روش های جراحی و روش های غیرجراحی تقسیم میگردند.

ایمنی دست

آسیب های دست از شایعترین صدمات وارده به اندام درصنعتومنزل میباشد و رعایت موازینایمنی دست به جلوگیری از بروز این اسیب ها کمک میکند.