دفورمیتی یا تغییر شکل دراندام به عنوان هر ناهنجاری در اندازه و شکل استخوان از نظر زاویه ، کوتاهی یا مشکلات چرخشی تعریف می شود.این تغییر شکل ها یا بصورت مادرزادی ایجاد میشوند و یا بصورت اکتسابی و بصورت شایع بعداز شکستگی و ضربه ایجاد میگردد. فرد مبتلا به ناهنجاری استخوان دارای نقایص عملکردی وزیبایی است که شدت آن از شدت تغییر شکل متفاوت است. هنگامی که تغییر شکل اسکلتی ایجاد می شود ، تغییر شکل اندام تحتانی معمولاً به ذهن خطور می کند. در حقیقت ، در حالی که تغییر شکل اندام تحتانی عمدتاً منجر به مشکلات راه رفتن می شود ، تغییر شکل اندام فوقانی ، که به طور معمول با مهارت های حرکتی خوب همراه است ، تأثیر منفی بیشتری بر زندگی افراد مبتلا دارد. بسته به شدت تغییر شکل ، فرد مبتلا ممکن است شغلی پیدا نکند یا حتی در خوردن و آشامیدن و همچنین مراقبت از بهداشت شخصی خود دچار مشکل شود.

در تصویر فوق نمونه ای از دفورمیتی هایی که در handclinic   درمان گردیده نشان داده شده است.